ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

 

   CETKODER GENEL BAŞKANI YAZIYOR...     

       3. yargı paketi ve basın mensuplarına sağladığı faydalar

    Yazımın başlığını neden böyle koydum?
    Çünkü şu an cezaevlerinde yatan onlarca basın mensubu var.
    Acayip suçlardan ve suçlamalardan yatıyorlar.
    Hükümet 3. yargı paketi adı altında bir yasa çıkardı.

    Kanun numarası: 6352
    Kabul tarihi: 2.7.2012
    Resmi gazete yayın tarihi: 5.7.2012
    Resmi gazete sayısı: 28344
    Yani bu kanun artık geçerli ve yürürlüğe girdi.

    Ülkemizde BASIN sektöründe iş yapan, gazetecilik ve basın mesleğini sürdüren herkesin bu yasayı çok acil elden geçirip bir okuması lazım.

    Özellikle hapiste tutuklu bulunanlar, haklarında soruşturma olanlar, kovuşturma olanlar, mahkemesi görülenlerin bu yasayı enine boyuna okuması lazım.

    Önce bazı hususlara halk dili ile açıklık getirelim.

    Soruşturma ne demektir?

    “Bir sorunu açıklığa kavuşturmak amacıyla bir idari veya adli makamın yönettiği, ilgililerden ve tanıklardan bilgi toplama, konuyu inceleme işi, tahkik, tahkikat” demektir.

    Kovuşturma nedir?

    “Ceza mahkemelerinde iddianamenin kabulü ile başlayıp, hükmün verilmesi ile noktalanan süreçtir. Kamu davasındaki en karmaşık devre olmaktadır. Çünkü mahkemenin iddianamenin kabulüne karar verdikten sonra sanığın beraatına veya hükümlü sıfatını almasına veya davayı sona erdiren diğer nedenlerin gerçekleşmesine kadar olan evredir.”

    Yukarıda kanun numarasını, kabul tarihini ve resmi gazete de yayınlandığı tarih ve sayısını verdiğim 6352 sayılı kanun da, Basın mensuplarınca 31.12.2011 tarihine kadar işlenmiş suçlar ve o dönemdeki eylemler, haklarında açılan soruşturma, yapılan kovuşturmalar hakkında yeniden bir tarifi yapılmış, yaptırımlar getirilmiştir.

    Buna göre anılan kanunun 105 inci maddesi açıktır.
    Açınız lütfen okuyunuz.
  

    Bu maddede der ki;

    MADDE 105 – Aşağıdaki hükümler yürürlükten kaldırılmıştır:

    1) 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 12 nci ve 116 ncı maddeleri,
    2) 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun;
         a) 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası,
         b) 9 ve 13 üncü maddeleri,
    3) 4.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası,
    4) 9.6.2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 19 uncu maddesi,
    5) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun;
         a) 141 inci maddesinin ikinci fıkrası,
         b) 257 nci maddesinin üçüncü fıkrası,
    6) 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250, 251 ve 252 nci maddeleri,
    7) 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 128 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi,
    8) 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi.
 
    HEMEN ARDINDAN ilgili maddenin altında geçici maddeler yer almış. Bu geçici maddeler 3 ayrı meddi. Bu maddelerden birincisi olan Geçici madde şöyle;

     Dava ve cezaların ertelenmesi

     GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31.12.2011 tarihine kadar, basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenmiş olup; temel şekli itibarıyla adlî para cezasını ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı;
    a) Soruşturma evresinde, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesine,
      b) Kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine,
      c) Kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmesine,
karar verilir.
   (2) Hakkında kamu davasının açılmasının veya kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilen kişinin, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren üç yıl içinde birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç işlememesi hâlinde, kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme kararı verilir. Bu süre zarfında birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç işlenmesi hâlinde, bu suçtan dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkûm olunduğu takdirde, ertelenen soruşturma veya kovuşturmaya devam olunur.
   (3) Mahkûmiyet hükmünün infazı ertelenen kişi hakkında bu mahkûmiyete bağlı olarak herhangi bir hak yoksunluğu doğmaz. Ancak bu kişinin, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren üç yıl içinde birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç işlemesi hâlinde, bu suçtan dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkûm olunduğu takdirde, ertelenen mahkûmiyet hükmüne bağlı hukuki sonuçlar kişi üzerinde doğar ve ceza infaz olunur.
     (4) Bu madde hükümlerine göre cezanın infazının ertelenmesi hâlinde erteleme süresince ceza zamanaşımı durur; kamu davasının açılmasının veya kovuşturmanın ertelenmesi hâlinde, erteleme süresince dava zamanaşımı ve dava süreleri durur.
   (5)Birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmiş olması hâlinde dahi, bu madde hükümleri uygulanır.
    (6) Birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı verilmiş mahkûmiyet hükmünün infazının tamamlanmış olması hâlinde bu mahkûmiyet hükmüne bağlı yasaklanmış hakların 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 13/A maddesindeki şartlar aranmaksızın geri verilmesine karar verilir.
    (7) Bu madde hükümlerine göre verilen kamu davasının açılmasının, kovuşturmanın veya cezanın infazının ertelenmesi kararları adlî sicilde bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.
    (8) Bu madde hükümlerine göre kamu davasının açılmasının, kovuşturmanın veya cezanın infazının ertelenmesi kararlarının verildiği hâllerde, bu suçlar 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun erteleme ve tekerrüre ilişkin hükümlerinin uygulanmasında göz önünde bulundurulmaz.

           * * * *

    Şimdi bu maddeye göre, yasa koyucu, haklarında şu an için 31.12.2011 tarihine kadar işlenmiş herhangi bir suçtan soruşturması olanlar, kovuşturması olanlar için yeni haklar getirmiştir.

    Kısacası, 31.12.2011 tarihine kadar, basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenmiş olup; temel şekli itibarıyla adlî para cezasını ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı; Soruşturma evresinde, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesi, Kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesi, Kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmesi gerekmekte…

    Bu itibarla BASIN MENSUBU arkadaşlarım varsa avukatları ile bu bilgileri paylaşsınlar ve bu haklardan istifade etsinler.

    Yok ise bizimle irtibat kursunlar, kendilerine hiç bir maddi beklenti içinde olmadan hukuki bilgi aktarıp yardımcı olalım, yasanın bu haklarından faydalansınlar.

     Baki Selam ve Dua ile.

 

 

MUSTAFA GÖKTAŞ
İKTİSATÇI
ÇEVRE VE TÜKETİCİ HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ (ÇETKODER)
GENEL BAŞKANI
mustafagoktas006@gmail.com/22 Temmuz 2012

__________________________________________________________________

                 YAZARIMIZ MUSTAFA GÖKTAŞ' IN SİTEMİZDE YAYIMLANAN YAZILARI