ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

KÜLTÜR
Folklor
Halk Oyunları
    - Genel
    - Halk Oyunları Türküleri
    - Halk Oyunları Hikayeleri
          - Anamur Yolları Gayrak...
          - A Devem
          - Yörük Kızı Geçti mi?
          - Gök Gargayı Duttular
    - Yöre Çalgıları
    - Mahalli Müzisyenleri
    - Yöre Giyimi
    - Çocuk Oyunları-Sayışmalar
    - Çocuk Oyuncakları
Anamur Hikayeleri-Şiirleri
Efsane-Masal-Atasözü...
Anamurlu Yazarlar ve  Kitapları
Anamurlu Ünlüler
Anamur Gazete ve Gazetecileri
Dokuma ve El Sanatları

 

HALK  OYUNLARI ve TÜRKÜ HİKÂYELERİ


YAKIMLAR–2
 

YÖRÜK KIZI GEÇTİ Mİ?
 

Bin dokuz yüz seksen sekiz yılının temmuz ayında Anamur yöresi türkülerini derlemek için bir imam arkadaşla birlikte girişimlerde bulunduk. İmam Veli Bey, Anamur’un Karalarbahşiş köyünden bir Yörük çocuğu olduğu için bize köyünde türküleri bilenlerin isimlerini getirmişti. Bizi bu kişilerle görüştürdü. Bu görüşmeler sonunda sekiz türkü derledim. Bu türküler yüzde yüz otantik kültürün kelimeleriyle süslü olarak söylenmiş, Yörüklerin yaşantılarından alınmış türkülerdi.
 

Cefakâr Türk insanı sevdiğine, üzüntü ve kedere, sevinçlere, hayvan ve bitkilere çeşitli türküler söylemiştir. Bu türkülerle beraber çeşitli oyunlar da oynanır. Bunları biz altı türde görebiliriz. "1-Bozlaklar (uzun havalar), 2- Ağıtlar, 3- Kasık havaları, 4- Mengiler, 5- Semahlar, 6- Zeybekler(*)".
 

Türküler bir milletin yüzyıllar boyu biriktirdiği kültürünün olaya, sevince, üzüntüye, kadere, sevgiye, tabiata, aşka yansımasıdır. Yazanı, söyleyeni, çoğu zaman belli değildir. Bazen de halk ozanlarının şiirlerinin türkü olarak söylendiği görülür. Anamur türkülerinde ise her iki tür vardır. Hem anonim olanlar hem de halk ozanlarına ait olanlar.
 

"Türkü çobanın kavalının eşliğinde, âşığın sazının telinde, her yerde, her zaman okunur.
 

Türkülerde büyük ölçüde neşe ve sevinç vardır. Ağıt ve türküler büyük ölçüde anonim halk edebiyatı mahsûlü olup ilk söyleyicileri belli değildir(*)".

 

Bizim aşağıya aldığımız türkü İbrahim Melek'ten derlenmiştir. Bu türkü uzun hava(Bozlak) tarzında söylenmektedir. Anonimdir. Türkünün hikâyesi kısaca şöyledir: Sevdiği Yörük kızını, yayla yollarında arayan bir delikanlının yaylalara doğru sevdiğini sorarak gitmesini anlatmaktadır. Delikanlının sevdiği kızın obası kendinden önce yaylalara göçmüştür. İçinden geçen sevgili özlemi ile geçtiği yerlere sevdiği Yörük kızını sorar. İçinde esen fırtınalara bir cevap bulmak ister. İçinden geçenleri yakımına döker. Şimdi türkümüzün sözlerine kulak verelim;

 

YÖRÜK KIZI GEÇTİ Mİ?(**)
 

Çocuklar da sürer de sığırı(1) sığırı,

Döker tepelerden de çağırı, çağırı

Konak verip oturduğum, Karadiken Seğiri(2), Seğiri

Yörük kızı geçti mi yollar üstünden?
 

Göç çekip aştığım Deli Kaş’ın(3) yolları

Konak verip oturduğum Alacalar hanları(4), dağları

Susama dönmüş de(5) güzelin ince belleri, belleri

Yörük kızı geçti mi yollar üstünden?
 

Resimleme: Fatma ARIKAN)
 

Beline kuşanmış da ala kolan(6)ı, kolanı

Çekip gider de dolanı, dolanı, dolanı

Sana sorarım da Kervan Alanı(7), alanı

Yörük kızı geçti mi yollar üstünden?
 

Sarı yaylam da çatal oluklu, oluklu

Akar gider de sülüklü balıklı, balıklı

Yastı(8) yârim de sırma belikli, belikli

Yörük kızı geçti mi yollar üstünden?

 

Çizgi Resim: Fatma Arıkan


(*)Halil ATILGAN, “İçel’de Türküler”, 1(6), İçel Kültürü, Ocak–1989, 20

(*)Ali Berat ALPTEKİN, “Silifke ve Çevresinde Derlenen Kına Türküleri ve Bunun Mukayeseli

Örnekleri” 1(6), İçel Kültürü, Ocak–1989, 9

(**)Yörük Kızı Geçti Mi? Kaynak Kişi: İbrahim Melek. Kerim-Raziye oğlu. Anamur

Karalarbahşiş Köyü. 1933 doğumlu. İlkokul Mezunu. Derleme; 1988 yılında Çeltikçi köyünde,

İbrahim Melek’in evinde yapılmıştır.

(1) Sığır: Büyük baş hayvanlardan inek ve öküz.

(2) Karadiken Seğiri: Anamur, Dragonda Çayı üzerindeki Alaköprünün yakınında bir mevki, yer

adı.

(3) Deli Kaş: Anamur’un Kaş yaylası.

(4) Alacalar Hanları: Barcın yayla yolu üzerinde bir konak yeri ismi.

(5) Susama Dönme: Susam gibi incelmek, incecik kalmak, narinlik (Kız beli).

(6) Kolan: Hayvanların eğerini, palanını tutturmak için yapılmış, desenli, yassı yünden veya

kıldan ip. Çocuğu hop etmede (sırta yüklenmede) kullanılır.

(7) Kervan Alanı: Anamur’un Halkalı Yaylası ile Akpınar Yaylası arasında kalan geniş düzlük.

(8) Yastı: İncelmek, kâğıt gibi olmak, ensiz.

 
   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]