ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

KÜLTÜR
Folklor
Halk Oyunları
Anamur Hikayeleri-Şiirleri
Efsane-Masal-Atasözü...
Anamurlu Yazarlar ve  Kitapları
          - Şairlerimiz
          - Yazarlarımız
                 - Çınar Arıkan
                 - Ulvi Keser
                 - İbrahim Erdal
                 - Ahmet Almaz
                 - Fatma Zehra Fidan
                 - Gazi Mert
                 - Hüseyin Elmas
                 - Güngör Türkeli
                 - İsmail Kılınç
                 - Ethem Kahraman
                 - Mehmet Ali Tesbi
                 - Mehmet Tahir Şeref
                 - Hüseyin Osma
                 - Oğuzhan Müftüoğlu
Anamurlu Ünlüler
Anamur Gazete ve Gazetecileri
Dokuma ve El Sanatları

 

HÜSEYİN ELMAS


1967 yılında Anamur'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Anamur'da tamamladıktan sonra, 1986’da Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'ne girerek 1990’da Resim Ana Sanat Dalı'ndan diploma aldı.

 

1991’de Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Resim-İş Eğitimi Bölümü'nde Araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

 

1991–1998 Selçuk Üniversite' nin Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Eğitimi Anabilim Dalı’nda; yüksek lisansını(1994), "Çağdaş Türk Resminde Minyatür Etkileri" konulu tezle de doktorasını tamamlayıp "Bilim Doktoru" unvanı aldı (1998).

 

(GESAM)Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ne kabul edildi(1997).
 

"Çağdaş Türk Resminde Minyatür Etkileri" konulu doktora çalışması Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü'nce kitap olarak yayınlandı(2000).

 

1999 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı'na Yrd. Doç. Dr. unvanıyla öğretim üyesi olarak görevini sürdürdü.

 

(UPSD) Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği'ne kabul edildi (2005).

 

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel ve Resim Bölümü kurucu öğretim üyeliğine ve bölüm başkanlıkları ile aynı fakültenin dekan yardımcılığı görevine
atandı (2005).

 

100 ye yakın, araştırma, eleştiri ve makalesi, çeşitli dergi, katalog, gazete vb. yayın organlarında yayımlandı.

 

100 den fazla ulusal ve uluslararası karma resim sergisine eserleriyle katıldı. Dokuz kişisel resim sergisini gerçekleştirdi.

 

Çok sayıda eserleri özel ve resmi koleksiyonlarda ve müzede bulunan sanatçı, halen çalışmalarına Konya'da kendi atölyesinde devam etmektedir.

 

Web sitesi : http://www.huseyinelmas.com.tr/

 

HÜSEYİN ELMAS HAKKINDA...

 

Doğanın belirleyici bir tema olarak sanatın içerisindeki varlığı öteden beri bilinir. Sanırım, üzerinde en çok konuşulan konulardan biri de, sanatsal yaratıcılığın öznesi olan sanatçının, çoğu zaman, öznel değerlendirmesini sembolik anlamda olmasa bile içselleştir el kavramın betimlenmesine yönelik bir tavrın tercih edilmesi şeklinde ortaya konulmasıdır.

 

Yaratım süreçleri; ister doğrudan gözleme dayalı, somut var olanın saptanıp ele alınarak yansıtılması, isterse de duyusal algılananın yorumuna dayansın hep bu zemin üzerinde gerçekleştiği söylenebilir. Başlangıçta dış reel gerçeğin tercih edilen boyutu yaşamsal ihtiyaçları belirleyen var olana yönelik bir karakter göstermesine rağmen, süreç içerisinde zihinsel kurgunun sembolik ve mitolojik anlatımına dönüştüğü görülür. Günümüz uygulamalarında artık ne reel gerçek, nede onun yorum ve kurgusu resimsel anlatımın ana belirleyicisi değil, sanatsal yaratının bir aracı hatta uzaktan göndermenin-gönderilmeyenin-içselleştirilmiş hali olmaktadır.

 

Hüseyin Elmasın resimleri süreç içerisinde değişiklik gösterse bile temel mantıksal olanı onun her şeyi resimsel bir değer olarak ele almasıdır.. Doğaya bağlı olan sanatçılar, mutluluklarını, özlemlerini, sorunlarını ve beklentilerini doğasal olanla açıklamışlar ve onu yaşamın izdüşümü olarak görmüşlerdir.

 

Sanatçının yakın-uzak çevresini fiziksel ya da sosyal var olanı göz ardı etmemesi önemli bir gösterge olmasa bile, yabana atılacak bir şey de değildir. İşte bu bağlamda Elmas'ın yapıtları bir hesaplaşmanın, ama doğa ile yapılan gizli bir hesaplaşmanın, zihinsel ve sanatsal yaratıcılık adına kazanımınıdır diyebiliriz.

 

İlkin... Deniz kıyı görümleri, güneyin sıcak-yanık-atmosferi canlı gür ağaç, orman ifadeleri ile kimi köy- kent görünümleri giderek başkalaşmış, ritim ve coşku merkezli bir oluşuma dönüşmüştür. Daha çok kır, kır çiçekleri ve kelebek kavramına yönelik bu tutum yeni bir yorum ve anlayışa koşut yepyeni bir repertuarı da oluşturduğu söylenebilir.

 

Hüseyin Elmas'ın resimle ilgili serüveninde uzun süre yakın çevre gözlemine dayalı araştırmalarının önemli payı var. Bu birikim daha sonra ki tematik çeşitlemeler için sağlam bir zemin hazırladığı ve biçimsel dönüşümlerin hız kazanarak düşünsel bağlamda geniş bir vadi oluşturduğu söylenebilir.

 

Yaratım sürecinde bu kırılma, geleceğe dönük ipuçları veren önemli gelişmelerinde başlangıcı oluyor. Kimi ritmik, dışa vurumu ifade eden çiçek… Çiçekler ve bunların plastiğe dönüşen, zaman ve uzam kavramının dışına taşan anlatımı resmin temel felsefi zeminini oluşturur.

 

Ele alınan tema belirleyici öğe olmaktan çok, Aynı rengin zengin varyasyonlarına dönüşen ritmi ve ahengi önceleyen kurgusal bir yüzey değerlendirmesine işaret eder. Böylece çağdaş düzlemde yeni bir yorum ve buna bağlı olarak sürpriz atılımın asal dinamiğine olanak veren bir kimlik kazanır. Resimsel serüvenin kaçınılmaz estetik boyutu, varsıllık sınırsızlığını egemen kılar.

 

Yapıtlarında zaman dizin açısından bir süreklilik görülür. Bir öncesinin deneyim ve alışkanlıklarını olgunlaştırıp, eksiğini giderme, gereksizi atma eyleminin sadeleştirdiği son dönem çalışmalarında bir yalınlık kendini belli eder. Kurgusal çözümlemede biçim - biçimin dolaylı anlatımı - yüzeysel değerlendirmenin bir aracı hatta elemanı olur. Bu bağlamda uzam somut var olanın dışında geometrik alanlar halinde yukarıdan-aşağıdan zihinsel kurgu ile gerçekleştirilir.

 

Plastik sanatlarla uğraşan sanatçıların önemli bir nosyonu da üretim süreçleri yanı sıra düşünsel ve yazınsal etkinliği bir arada götürmesidir. Hüseyin Elmas yaşadığı kentin kültür sanat dünyasına olduğu kadar, ülkemiz sanat dünyasına da anlamlı katkılar sağlayan ressamlarımızdan biridir. Güzel sanatlara ilişkin çok sayıda bilimsel-sanatsal araştırması, kitap ve yazıları yanı sıra yapıtlarıyla da bu hizmetini sürdürmektedir.

 

Sanatın ilk koşul saydığı serüvenci anlayışı yenidünyaları keşfetme yolunda ipucu vermeye başlıyorsa anlamlı sürprizlere hazır olmak gerek.

 

KİŞİSEL SERGİLER


26 Nisan-5 Mayıs 1999 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi /Konya
26 Mayıs-4 Haziran 2000 Anamur Kültür Merkezi Sanat Galerisi /Mersin
07 Nisan-19 Nisan 2003 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi /Konya
14-30 Mayıs 2004 Mahfel Mado /Bursa
16-28 Nisan 2005 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi/ Nevşehir
18Kasım-11 Aralık 2005 İdea Kültür Sanat Merkezi/Konya
20 Ocak-12 Şubat 2006 Altamira Sanat Galerisi /Mersin
O6-24 Aralık 2006 İlayda Sanat Galerisi/ Ankara
O1-15 Şubat 2007 Art&Life/ İstanbul

SEÇİLMİŞ KARMA SERGİLER

Kasım 1991 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi,Konya
Kasım 1992 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi,Konya
Nisan 1992 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi,Konya
Aralık 1992 Alaaddin Keykubat Konferans Salonu,Konya
Ocak 1992 S.Ü. Seydişehir Meslek Yüksek Okulu,Konya
Aralık 1993 Ticaret Odası Sanat Galerisi, Konya
Nisan 1994 Çolakoğlu Sanat Evi,Konya
Nisan 1995 Fuar Sergi Salonu,Konya
Kasım 1999 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi,Konya
Mart 2000 VIII. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı, Samsun
Mayıs 2000 Süleyman Demirel Kültür Merkezi Karma Resim Sergisi,Konya
Kasım 2002, Karma Resim Sergisi,S.Ü.Eğitim Fak.Güzel San.Eğt.Böl. ,Konya
Mart 2002 Türk Dünyası Karma Resim Sergisi,Ankara
Ekim 2002 , Karma Resim Sergisi, Mahfel Mado, Bursa
Mart 2003, VI.Türk Dünyası Karma Resim Sergisi,Ankara
Mayıs 2003, Karma Reim Sergisi, Lütfi Kırdar Sergi Sarayı,İstanbul
Mayıs 2003, Karma Resim Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Nevşehir
Aralık 2003, Karma Resim Sergisi, İdea Kültür Mekezi, Konya
Aralık 2003, Karma Resim Sergisi, Mavi Sanat Evi, Konya
Ocak 2004 Mahfel Mado Sanat Galerisi/Bursa
Şubat 2004 Konevi Kültür Merkezi,Konya
Mart 2004 VII.Uluslar arası Türk Dünyası Karma Resim Sergisi,Ankara
Nisan 2004 Süleyman Demirel Kültür Merkezi Karma Resim Sergisi,Konya
Nisan 2004 G.Ü.Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi,Ankara
Ocak 2005 Mahfel Mado Sanat Galerisi/Bursa
Mart 2005 VIII. Uluslararası Türk Dünyası Karma Resim Sergisi,Ankara
Nisan 2005 Süleyman Demirel Kültür Merkezi Karma Resim Sergisi,Konya
Mayıs 2005 ÖYP Üniversiteleri Buluşması,Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Konya
Temmuz-Eylül 2005" Yaz Karması" İdea Kültür Sanat Merkezi,Konya
Eylül 2005 Uluslar arası Katılımlı "Melita'dan Battal Gaziye Kültür Sanat Günleri," Malatya
Kasım 2005 Uluslararası Mikro Kredi Sanat Bianeli, Ankara
Kasım 2005 Süleyman Demirel Kültür Merkezi Karma Resim Sergisi,Konya
Aralık 2005 Mahfel Mado Sanat Galerisi,Bursa
Kasım 2005 I. Uluslararası Türkiye Grameen Mikrokredi Sanat Bienali ANKARA
Aralık 2005 "Tek Nefeste Aşk" Mevlana Kültür Merkezi, Konya
Mart 2006 III.Geleneksel Nevruz Sergisi, Konya
Nisan 2006 ÖYP Üniversiteleri Karma Resim Sergisi, Kayseri
Mayıs 2006 Karma Resim Sergisi,Kütahya
Şubat 2006 Mahfel Mado Sanat Galerisi, Bursa
Haziran 2006 İdea Kültür Sanat Merkezi, Konya
Temmuz 2006 Doku Sanat Galerisi, Ankara
Eylül 2005 II. Uluslararası Katılımlı "Melita'dan Battal Gaziye Kültür Sanat Günleri," Malatya
Ekim 2006 Atatürk Kültür Merkezi,Lefkoşa-K.K.T.C.
Ekim 2006 Altamira Sanat Galerisi,Mersin
Kasım 2006 "Ne Alırsan 100" İlayda Sanat Galerisi,İstanbul
Kasım 2006 Süleyman Demirel Kültür Merkezi,Konya

JÜRİ ÜYELİKLERİ

"Dişlerimiz ve Biz" konulu resim yarışması jüri üyeliği, Konya 1996
" I. Gaznet Doğal Yetenekler Resim Yarışması" jüri üyeliği, Konya 2006
T.C. Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Seçici Kurul Üyeliği , Konya 2003-2004
T.C. Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Seçici Kurul Üyeliği , Konya 2004-2005
T.C. Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Seçici Kurul Üyeliği , 2005-2006
T.C. Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Seçici Kurul Üyeliği ,Konya 2006-2007
" II. Gaznet Doğal Yetenekler Resim Yarışması" jüri üyeliği, Konya 2007
Konya Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Yarışmaşı Jüri Üyeliği,Konya 2007

ETKİNLİK DÜZENLEME KURULU ÜYELİĞİ

"ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakültesi Karma Sergisi" düzenleme kurulu üyeliği, Konya 2005
"İkinci Uluslar arası Katılımlı Melita'dan Battal Gaziye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri" yürütme Komitesi Üyeliği

DANIŞMANLIKLAR

Türkiye Sanat Yıllığı, Danışman ve Temsilciliği, İstanbul 2006
Türkiye Sanat Yıllığı, Danışman ve Temsilciliği, İstanbul 2007
Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Sanat Galerisi Danışmanlığı 2006-2007
Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Sanat Galerisi Danışmanlığı 2007-2008
Özel İdea Kültür Sanat Merkezi Sanat Danışmanlığı, Konya 2004-2005
Özel İdea Kültür Sanat Merkezi Sanat Danışmanlığı, Konya 2005-2006
Özel İdea Kültür Sanat Merkezi Sanat Danışmanlığı, Konya 2006-2007
Özel İdea Kültür Sanat Merkezi Sanat Danışmanlığı, Konya 2007-2008
YÖNETİMİNDE TAMAMLANMIŞ TEZLER
İncel, E.,"Cumhuriyetten Günümüze Türk Resminde Köy ve Köy Yaşantısının Sanat Eğitimine Katkısı", Selçuk Üniversitesi, 2004.
Yılmaz, D., "Cumhuriyetten Günümüze Toplumsal Olayların Türk Resmine Yansıması ve Sanat Eğitimindeki Yeri ", Selçuk Üniversitesi, 2005.
Başbuğ, F., " Çağdaş Türk Resminde Çocuk Teması ve Sanat Eğitimine Katkısı",Selçuk Üniversitesi, 2005.
Dalkıran, A., "Günümüzde Soyut Resim Anlayışının Eğitim Fakülteleri Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalları'nda Resim Anasanat Atölye Derslerine Yansıması ", Selçuk Üniversitesi, 2006.
Kıyar, N., "Çağdaş Türk Resminde Figüratif Resmin Kültürel Değişme İle İlintisi" Selçuk Üniversitesi, 2007Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Konya 2000.
(166 sayfa, 17x20cm)
 

KİTAP HAKKINDA...

 

Türk resminin Batı ile ilişkilerinin başlaması, Fatih dönemine kadar uzanmasına karşın, 18. yüzyıla kadar geleneksel yapının korunduğu görülür. 18. yüzyıldan sonra, Batı ile ilişkilerin artması ve Batı kültürünün ağırlıklı olarak benimsenmesiyle birlikte geleneksel yapıda da gözle görülür bir değişim başlar. İlk kez, haritacı olarak yetiştirilen subay adaylarının çizim yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla Mühendishane-i Berri Hümayun, daha sonrada Harbiye Mektebi'ne perspektifli resim derslerinin konması, minyatür geleneğinden uzaklaşan yeni bir resimsel anlatımın başlangıcını oluşturur.
 

Batı resmiyle tanışmanın henüz erken sayılabilecek dönemlerinde, çoğunlukla, İstanbul saray ve köşklerinin mimari ağırlıklı figürsüz manzaralarını yapan bu ilk dönem sanatçıları, yılların getirdiği bir alışkanlıkla resimlerinde minyatür sanatçılarının da kullandığı ince işleniş ve yüzeyin doldurulması anlayışından vazgeçmezler. 1914 empresyonizmine kadar bu şekilde gelişen Türk resmi, 1914 sanatçılarıyla birlikte geleneksel yapı ile bağlarını tamamen kopartır. 1933 yılında kurulan "D Grubu"yla da doruk noktasına uluşarak, modernizm adı altında git gide kısırlaşan bir Batı hayranlığına dönüşür.
 

Batı resim kavramlarının Türk resmine adapte edilmeye çalışılmasından itibaren 1940'lara kadar geçen sürede, Batı'da gelişen her türlü sanat anlayışı Türk resminde uygulanmaya çalışılır. Ancak köklü bir geleneği olmayan her sanatın, kendine örnek aldığı modelleri taklit etmekle başlayan ilk tedirginlik dönemlerinden sonra, bir kimlik arayışına girmesi ilkesi, Türk resim sanatında da kendini gösterir ve 1940'lı yıllarda Batı aktarmacılığına karşı kendi ulusal değerlerimizin kaynak olarak kullanılması bilinci aydın kesim ve sanatçılar tarafından ileri sürülür.
 

"D Grubu"nun Batı modernizmini Türk resmine adapte etme isteği paralelinde önce Turgut Zaim'le başlayan bu eğilim, 1940 sonrası temelde aynı olgunun farklı görüşleri altında günümüze kadar ulaşır. Ulusal bir sanat yaratma isteğinin başlangıcında sanatçı ve aydın kesimi ikiye bölen bu oluşumun yarım asrı geride bırakmasına rağmen, bugün bile tüm hızıyla devam ettiği söylenebilir. Bu iki farklı görüşten birincisi, Türk resminin tamamen Batı sanat oluşumlarını takip etmesi gerektiği inancı, ikincisi ise, teknik olarak Batı'ya bağlı kalmakla beraber yapılan çalışmaların ulusal değer taşımasıdır.

 

Elinizdeki araştırmada da 1940'larda günümüze ulusallık kavramı içerisinde minyatür sanatının almış olduğu rol değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla konuya daha objektif yaklaşabilmek ve bilimsel temellere dayandırabilmek için Orta Asya'dan başlayarak Türk minyatür sanatının ve Batı'lı anlamda Türk resminin 1940'lara kadar geçirdiği serüvene yer verilmiştir. 1940'lardan itibarende, ulusallık kavramının oluşması ve bu oluşumda rol oynayan etkenler değerlendirilip, sanat görüşünde minyatürden etkilenen sanatçılar anlatılmıştır...

 

Hüseyin ELMAS
 

SERGİ KATALOGLARI
 

 

Hüseyin Elmas

"Bahar"

07-19 Nisan 2003

Güzel Sanatlar Galerisi

Konya
 

 

Bursa

Hüseyin Elmas

"Kişisel Sergi"

18 Kasım-11 Aralık 2005

İdea Sanat Galerisi

Konya
 

 

Hüseyin Elmas

"Gelincikler"

14-30 Mayıs 2004

Mahfel Mado Sanat Galerisi
 

   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]