ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

KÜLTÜR
Folklor
Halk Oyunları
Anamur Hikayeleri-Şiirleri
Efsane-Masal-Atasözü...
Anamurlu Yazarlar ve  Kitapları
          - Şairlerimiz
          - Yazarlarımız
                 - Çınar Arıkan
                 - Ulvi Keser
                 - İbrahim Erdal
                 - Ahmet Almaz
                 - Fatma Zehra Fidan
                 - Gazi Mert
                 - Hüseyin Elmas
                 - Güngör Türkeli
                 - İsmail Kılınç
                 - Ethem Kahraman
                 - Mehmet Ali Tesbi
                 - Mehmet Tahir Şeref
                 - Hüseyin Osma
                 - Oğuzhan Müftüoğlu
Anamurlu Ünlüler
Anamur Gazete ve Gazetecileri
Dokuma ve El Sanatları

 

Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM ERDAL


1970 Yılında İçel ilinin Anamur ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Anamur’da Kıbrıs (Temel Eğitim İlköğretim Okulu) ilkokulu ve Anamur lisesi’nde tamamladı. 1990 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde başladığı yüksek öğrenimini 1994 yılında tamamladı.

 

1994 yılında Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi Kırlık Köyünde kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 1995 yılında Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak Akademik hayatına başladı. 1998 yılında Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “ XIX. Asır Sonlarında İçel Sancağı Anamur Kazasında Sosyal ve Kültürel Hayat” konulu Yüksek Lisan çalışmasını tamamladı. 2006 yılında da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında, “Türkiye ve Yunanistan arasında Mübadele Meselesi 1923-1930” konulu Doktora çalışmasını tamamladı.

 

2007 yılında Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak atandı, halen bu görevde bulunmaktadır.

 

A- YAYINLANMIŞ KİTAPLAR


1- ERDAL, İbrahim; “Mübadele ( Uluslaşma Sürecinde Türkiye ve Yunanistan (1923-1925)”, IQ Kültür Sanat yayıncılık, İstanbul, Haziran 2006
2- ERDAL, İbrahim – BEŞİRLİ, Hayati; “Anadolu’da Yörükler ( Tarihi ve Sosyolojik İncelemeler)”, Phoenix Yayınları, Ankara, Şubat 2007
3- ERDAL, İbrahim- BEŞİRLİ, Hayati; “Osmanlıdan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler”, Phoenix Yayınları, Ankara, Nisan 2008

B. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER VE KİTAP BÖLÜMLERİ

1- ERDAL, İbrahim; “ Mübadil Göçmenlerin Taşınması Meselesi ve Türk Vapurcuları ile Yapılan Nakil Sözleşmesi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu, Mayıs-Kasım 2003, Yıl:16, Sayı:31-32, Ankara
2- ERDAL, İbrahim;“ Türk Basınına Göre Patrikhane Konusu ve Patrik Araboğlu Konstantin’in İhracı Meselesi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu, Mayıs-Kasım 2004, Yıl:17, Sayı:33-34, Ankara.
3- ERDAL, İbrahim;“ Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinde Gayrimübadil Konusu ve Mübadeleden Iskat (Çıkma) Yolları”, Akademi Günlüğü Dergisi, Nisan 2006, Bahar, Yıl:1, Sayı:2, Ankara
4- ERDAL, İbrahim; “Türk-Yunan Nüfus Değişiminde Türk Mübadillere Yapılan Yardımlar”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, C:XXV, Sayı:40, Kasım 2006
5- ERDAL, İbrahim; “ Türk Basınına Göre Ortodoks Türklerin Milli Mücadeledeki Tutumu”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu, Mayıs-Kasım 2006, Yıl:17, Sayı:35-36, Ankara.
6- ERDAL, İbrahim; “ II. Dünya Savaşı Döneminde Türkiye’nin İktisadi Politikaları ve Muhalefet”, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, C:9, S:1,Yıl: 2007, Sakarya.
7- ERDAL, İbrahim;“Muhacirlerin İskanında Türk Ordusu ve Hilal-i Ahmer’in Yardım Faaliyetleri”, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Askeri Tarih Dergisi, Sayı: 10 Yıl: 2007, Ankara
8- ERDAL, İbrahim; Anamur’da Yerleşik Yörük-Türkmen Aşiretleri ve Kıbrıs’a İskanları Konusu”, Anadolu’da Yörükler ( Tarihsel ve Sosyolojik İncelemeler), Phoenix Yayınevi Ankara, 2007 ( Kitapta Bölüm)
9- ERDAL, İbrahim; Cumhuriyet Döneminde Yörüklerin İskanı Konusu, Osmanlıdan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler”, Phoenix Yayınları, Ankara, Nisan 2008

C- BİLDİRİLER (ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE KONGRELER)

ERDAL, İbrahim; “ Türk-Yunan Nüfus Değişiminde Mübadillerin Uyum Süreci ve Sosyal-İktisadi Değişimdeki Rolleri”, International Congress of Asian and North African Studies, (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), 10-15 Eylül 2007 Ankara.
ERDAL, İbrahim, “ Amerikan Belgelerine Göre; Ermeni Kimliğinin Oluşumunda Misyonerlerin ve Yardım Kuruluşlarının Rolü”, II. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2008 Kayseri.

D- YAYIN VE YAZIM AŞAMASINDA OLAN KİTAP ÇALIŞMALARI

1- XIX.da Bir Osmanlı Kazası ANAMUR
2- Yunan İşgali Sonrasında Anadolu’nun Yeniden İmarı Çalışmaları
3- Yozgat Kırsalında Siyasal Değişim ve Dönüşüm

E- ÜYELİKLER

1- SİMERANYA, Gençlik Kültür Araştırmaları Derneği
2- Akademi Günlüğü Dergisi Yayın Kurulu

F- ÇALIŞMA ALANLARI

Türkiye’nin Balkan ve Kafkas Politikaları, Cumhuriyet Dönemi İktisat Politikası, Anadolu’da Sosyal ve Kültürel Hayat


http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=4695


YAZARIN YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI

1-MÜBADELE

Günümüz dünyasında iletişim araçları ve bu araçlar yoluyla yapılan propoganda toplumların yönlendirilmesinde etkilidir. Bütün ekonomik projelerin, siyasi menfaatlerin, dengelerin, kültürlerin ve tarihin merkezinde bulunan Türkiye sürekli olarak zararlı propogandaların etkilerine maruz kalmaktadır. Sözde Ermeni soykırımından sonra yeni dayatma Pontus soykırımı iddaalarıdır.


Geçmişte Ermenilerin tehcirinin suç olarak dayatıldığı Türkiye, şimdi de Rumların sözde soykırım ve tehciri ile karşı karşıya bırakılmak istenmektedir. Avrupa'nın zihninden bir türlü çıkmayan "Şark Meselesi", değişik isimlerle tarih boyunca karşımıza çıkmış olup, bundan sonra da çıkması muhtemel görünmektedir. Geçmişte Balkanlar'dan sökülmeye çalışılan Türkler, şimdi de Anadolu'nun da ötesine atılmak için zorlanmaktadır. Bu şaşı bakış açısının batı kamuoyundaki "Türklerin Avrupa yakasından ve İstanbul ile Boğazlardan hatta Anadolu'dan atılması" hedeflenmekte ancak Şark Meselesinin ikinci kısmı olan İngiliz diplomatın ifadesi ile, "Türklerin kürre-arzdan atılması" istenmektedir.

2-ANADOLU'DA YÖRÜKLER TARİHİ VE SOSYOLOJİK İNCELEMELER
EDİTÖR HAYATİ BEŞİRLİ - İBRAHİM ERDAL"Yörükler, Anadolu ve Rumeli'de göçebe olarak yaşayan, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ve mevsimlere göre ova veya yaylalarda kurdukları çadırlarda oturan 'cesur, muharip, iyi yürüyen, eli ayağı sağlam' gibi manaları ifade eden ismi almış Oğuz Türkleridir. XI. yüzyılda Orta Asya'dan göç eden Oğuzların bir kısmı Anadolu?nun İslamlaştırılıp Türkleştirilmesi sırasında yerleşik hayata geçerek Türkmen adını almış bir kısmı da göçebe hayatını sürdürüp Yörük ismiyle anılmıştır. Bugün eski hayat tarzlarını devam ettiren, göçebe olarak yaşayan Yörükler, Toroslar? da belirli yaylak ve kışlaklarında hl yaşam sürmektedir. Bu Yörük teşekkülleri Orta Asya'dan getirdikleri gelenekleri bugün hl devam ettirmektedir. Bu çalışma Orta Asya'dan günümüze kültür birikimlerimizden eserler veren Yörüklerin önemine bilimsel bir vurgu yapabilmek amacıyla hazırlanmıştır. "

İÇİNDEKİLER


* X-XII YÜZYILLARDA MAVERAÜNNEHİR'DE OĞUZLAR VE BATI'YA GÖÇLERİ ÖMER SONER HUNKAN

*XVI. YÜZYILDA ANKARA YÖRÜKLERİNİN İKTİSADİ HAYATI - EMİNE ERDOĞAN

*MERSİN TAHTACILARINDA KUTSAL MEKAN ANLAYIŞI - ALİ SELÇUK

*16. YÜZYILDA BOZDOĞAN TEŞEKKÜLERİNİN NÜFUS VE İKTİSADİ YAPISI(İÇEL VE ÇEVRESİ ) ALPASLAN DEMİR

*ANAMUR'DA YERLEŞİK YÖRÜK TÜRKMEN AŞİRETLERİ VE KIBRIS'A İSKANLAR KONUSU - İBRAHİM ERDAL

*SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİNDE HAYVANCILIK - HAYATİ BEŞİRLİ

*TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNDE YÖRÜKLER - PROF.DR. M. SAİD DOĞAN

*GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AVŞARLAR - QİYAS ŞÜKÜROV

*KARAKEÇİLİ AŞİRETİ HAKKINDA YAPILMIŞ ESKİ BİR ÇALIŞMA - DR. OSMAN ÖZKUL

3-OSMANLI'DAN CUMHURİYETE YÖRÜKLER VE TÜRKMENLER
HAYATİ BEŞİRLİ - İBRAHİM ERDAL


Osmanlı Devletinde bir iskan ve kolonizasyon unsuru olarak be-nimsenen Yörük teşekkülleri dönemin idarecileri tarafından bölgenin sosyal ve iktisadi yapısının düzeltilmesinde kullanılmıştır. Devlet hem askeri alanda hem de ekonomik anlamda bu teşekküllerden azami öl-çüde faydalanmıştır. Bu sayede başta Rumeli de olmak üzere ülkenin yeni iskana açılmış, sürgün bölgeleri veya uzak eyaletleri arasındaki stratejik bölgeler Yörük teşekküller tarafından doldurulmuş ve bu te-şekküllere bölgenin güvenliği, imarı işi verilmiştir. Bu şekilde düzgün bir şekilde işleyen sistem Celali isyanlarının patlak vermesi ve akabinde gelişen dönemde yaşanan gelişmeler sonrasında bozulmuştur. Tanzimat ile başlayan Avrupalılaşma süreci ise Türk toplumunun yeni vergi, ekonomi ve sosyal yapıya doğru değişiminin de kapısını aralamıştır. Bu süreçte artık yerleşik hayata geçen kırsal yapısı uzun mesafe ve geniş arazilerde konar göçer hayat yaşayan Yörüklerin hem hayatını güçleş-tirmiş hem de yerel idareciler için sorun teşkil etmiştir.

XVIII. yüzyıl ile birlikte Osmanlı devletinin sistemli bir iskan siyaseti uyguladığı görülmektedir. Bu iskan siyasetinde uzak bölgelerdeki Şam vilayetleri gibi iskan bölgelerine yerleştirilen Yörükler daha sonra yoğun olarak bulundukları Orta Toroslar, Orta Anadolu ve Batı Anadolu da yaylak ve kışlak bölgelerine iskan edilmişlerdir. XIX. Yüzyıldan itibaren ise daha önce başlatılan iskan sistemi geliştirilmiş, vilayetlerdeki valiler ve diğer mahalli yöneticiler iskan görevlileri vasıtasıyla boş arazileri, terk edilmiş mahalleri Yörüklere iskan yeri olarak vermiştir. Yörük teşekkülleri yerleşik hayata uyum sürecinde birçok sıkıntı yaşamışlardır. Artık eskisi kadar büyük arazilerde ve mahallerde yaylak kışlak hayatını sürdüremeseler de yerleştikleri bölgelerde Orta Asya dan bugüne kadar getirdikleri inanışlarını ve yaşam tarzlarını kısa mesafelerde, yer adlarında ve bunun gibi sosyal hayatın bir çok yönünde yaşatmışlardır.

Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşundan itibaren de Yörüklerin hem milli mücadelede hem de Türk kültürünün yaşatılmasında önemli bir işlev gördükleri kaçınılmaz bir gerçektir. Bu gerçekten yola çıkılarak ya-yınlanmış olan Anadolu da Yörükler, Tarihi ve Sosyolojik İncelemeler isimli yayınımızın ilgi görmesi üzerine Yörükler üzerine ikinci bir yayın yapmayı zorunlu gördük. Bu eserde Türkiye nin çeşitli bölgelerinde yaşayan Yörüklerin sosyal, iktisadi ve halk bilimi açısından incelenmesi ve cumhuriyet döneminde yaşadıkları iskan sürecine ışık tutmayı amaçladık.

http://www.nadirkitap.com/osmanli-dan-cumhuriyete-yorukler-ve-turkmenler-hayati-besirli-ibrahim-erdal-kitap181192.html

 

   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]