ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

TARİH ve DOĞA
Doğal Güzellikler
Mamure Kalesi
    - Kale Yapısı
    - Kale Cami
    - Kale Hamamı
    - Kale Su Kanalları
    - Diğer Kaleler
Anamurium
Titiapolis
Yayınlarda Anamur
Mağaralar
Müze ve Diğer Tarihi Yapılar

 

KALE YAPISI - THE CASTLE CONSTRUCTION

   THE MAMURE CASTLE- THE CASTLE CONSTRUCTION


Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat'ın, Ertokus Bey'i Akdeniz kıyısındaki şehirleri alıp Selçukluya bağlaması için görevlendirmesi ile Anamur Kalesi 1228'de fet edilmiştir. Kalenin alınması ve yeniden mamur hale getirilmesi ile birlikte kıyı şeridi, 1228'den itibaren Selçukluların hâkimiyetinde kalmıştır.

 

After Alaaddin Keykubat ,Seljuks ruler, assigned Ertokus Bey to take the cities on the coast of Mediterranean and connect them to Seljuks, the castle Anamur was conquered in 1228 . Conquered and developed again, coastline remained under the domination of Seljuks since 1228.

 

 

Çeşitli dönemlerde değişik devletlerin hâkimiyetinde kalan kale Selçuklular, Karamanoğulları döneminde ve 13-14. yüzyılda yeniden tamir edildiği için Mamure adını almıştır. Kalenin tarihi süreç içerisinde 15.- 16. yüzyıllarda ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında da bir takım onarımlar gördüğü ve yeni bölümlerin eklendiği bilinmektedir.

 

The castle which dominated by different states at various times, has been named Mamure because of refixing at the times of Seljuks ,Karamanoğulları and in the centuries of 13th and 14th.It is known that during the history of the castle was refixed and added new parts in the centuries of 15th and 16th and also at the times of Ottoman.

 

Mamure Kalesi Anamur’un doğusunda Bozdoğan Köyü sınırları içerisinde Anamur- Mersin Karayolu’nun(E–24/E-400) 6. kilometresinde yer alan muhteşem bir yapıdır.

 

The Castle of Mamure is a marvellous construction that is placed the east of Anamur,in the border of Bozdoğan Village and on the sixth km. of highway of Anamur-Mersin.

 

 

Kale Akdeniz’in kıyısındadır. Eski zamanlarda denizin dalgaları kale duvarlarına çarpardı. Bu yüzden Güney taraftaki denize doğru uzanan kale yapılarının bir kısmı da yıkılmıştır. Denizin tahribatını önlemek için kalenin deniz tarafına büyük kayalar dökülmek suretiyle bir dalgakıran yapılmış ve denizin kale üzerindeki tahribatının önüne geçilmiştir.

 

The castle is the coast of the Mediterranean. The wave of sea used to crush to the castle’s walls anciently. It was destroyed some parts of the castle buildings that is laying to South side, the sea. To prevent destruction of the castle it was built a breakwater by being put enormous rocks to the seaside of the castle and it has become effective.

 

Kale bir bütündür. Ancak onu değerlendirirken üç bölüme ayırmak gerekir.

Şikari tarihinde belirtildiği üzere Karamanoğlu Beyliği döneminde Anamur ve çevresi o devrin yağmacı kâfirleri tarafından işgal edilip, yerleşik halk zulme uğratılınca ve bölge tamamen harap edilince Karamanoğlu Mahmut Bey 1300–1308 yılları arasında sayısı 36.000’i bulan bir ordu hazırlayarak kıyı şeridine inmiş ve düşmanı yenerek, kalenin fethini yeniden gerçekleştirerek, kaleyi de onardığı bilgisi yer almaktadır. “Mamure” isminin de bu tarihten itibaren konulduğu kaydı yer alır.

 

Although it is required to divide by three parts when evaulating,the castle is unit.As stated on Shikari,Anamur and its surrounders occupied by the unbelievers of that era whether spoiler during the age of Karamanoglu principality ,when the inhabitants were persecuted and the region completely devastated ,Karamanoğlu Mahmut Bey descended to the coast with an army aproximately the number of 36.000 and by defeating the enemy , by carrying out the conquest of the castle again, also there are some informations about restored the castle. It was mentioned that the name of ‘Mamure’ was called from this date.
 

Kale dıştan dev duvarlarla çevrilmiş durumdadır. Kalenin duvar yapısı üç ana bölümde incelenebilir.

 

The Castle was enclosed with the giant walls. the construction of castle wall can be examined with in three main parts.

 

 

1-Doğu kısımda iç avlu,

 

1.The inner court in the east side,

 

 

2-Batı kısımda dış kale(kalenin batı kısmı nispeten diğer yerlere göre taşlar ve yükselti üzerine yapılmıştır.),

 

2.The outward castle in the west side (the castle’s west side was constructed on rocks and ridge as compared with the other places.

 

 

3-Güney tarafta kayalıklar üzerine inşa edilmiş iç kaleden meydana gelmektedir.
Kale duvar yapısını iki ana bölümde incelemek gerekir.

 

3.There are citadel in the South side. It is required that the construction of castle wall must be examined in two main parts.

 

 

Birinci bölüm kale duvarlarının üst yapısıdır. Bu üst yapı alt yapının üzerine oturtulmuş olan kule, mazgallar ve siperler,

 

First part is the upper side of castle walls. There are towers, drains and bulwarks on it.

 

İkinci bölüm ise kule, mazgal ve siperlerin üzerine oturtulduğu yüksek ve dik, aşağıya doğru kalınlaşan ve açılan duvar yapısı.

 

Second part is downward thickening wall on which placed tower, drains and bulwarks.

 

Kale duvarlarının üstünde 39 adet kule, sayısız mazgal ve kale surları içerisinde cami, çeşme ve bir takım depolar ve kale kuzeyinde sur dışında kale hamamı iyer almaktadır.

 

It takes place 39 towers, a lot of drains and mosque, fountain in castle walls and some storages and castle’s bath in north part of the outside the castle walls.
 

 

Kaledeki kule formlarını da birkaç bölümde incelemek mümkündür. Bunlardan Güneydoğu köşede deniz ile karanın birleştiği noktada baş kule yer alır. Bu kule bütün çevreyi, denizi, karayı ve kale içini tam olarak gören ve kale bayrağının asıldığı en yüksek ve üst kuledir. Gözetleme kulesi olarak kullanılması mümkündür. Buraya fener burcu da denilmekte olup en üst kısım zamanın acımasızlığına ve tahribatına dayanamamış ve yıkılmıştır. En büyük burcun ortasında 22 metre yüksekliğinde özel bir kuledir. Günümüzde aslına uymayan bir biçimde tamir görmüştür. Bu kulenin yapısı Anamur tuğlası da denilen ve ateşte pişirilmiş kırmızı kil tuğlalardan yapılmıştır. Onarımlar ise beton ile yapılmıştır. Kalenin en yüksek burcunun yanında değişik yerlerde beş adet gözetleme kulesi daha vardır. Ana kuleye kapalı bir mekândan tuğladan örülmüş dar, kulenin içinden dönerli merdivenle çıkılır. Üst kuleye çıkmadan önce merdiven dibinde kale zindanı denilen bölüm yer alır. Dipsiz, karanlık bir kuyu şeklindedir.

 

It is possible to examine shapes of tower in a few sections. One of them is head tower. It is at the southeast corner which is combining point of sea and land. That tower is a place where you can see everywhere such as sea, land, inside of castle and castle flag is placed. It is possible to use the tower as an observation tower. Here is also called as lighthouse bastion and the top of the tower couldn’t endure the cruelty of time and collapsed. It is in the middle of the biggest bastion and 22 meters. It has been restored but isn’t same its original form. In the construction of the tower it was used fired red clay brick which is called as Anamur Brick. But in the restoration, it has been used concrete. There are five observation tower near the biggest bastion of the castle. Main tower can be ascended through a spiral staircase which was built with bricks. Before ascending to the tower, you see the place called as The Castle’s Dungeon near the stairs.It is in the shape of a dark abyss.
 

 

 

İç avlu bölümünün kuzey tarafındaki yüksek surlarda yedi adet burç daha yer alır. Bunlardan bir kısmı kale duvarları ile birlikte yıkılmıştır. Kale komutanının veya dizdarının ikametgâhı iç kale girişinin karşısında yer almaktadır.

 

There are also seven bastions on the high walls which are in the north side of inner court. Some of them collapsed with the castle walls. The dwelling of commander or castellan takes place across the entrance of inner castle.

 

Kaleyle ilgili bilgilerin yer aldığı tek yazılı levha kalenin kuzey batı cephesinde yer almaktadır. Bu kitabe altı satırdan meydana gelmektedir. Kalenin bu yazıtında Arapça harflerle şöyle denilmektedir:

 

The only written tablet that includes information about the castle takes place the castle’s north-west side. This tablet consists of six lines. The tablet says below in Arabic letters:
 

“Karamanoğlu Alaaddin oğlu Mehmet oğlu Sultan İbrahim inşa etti. Mamure beldesi ve kalesi savaş için yardım edilen köşedir. Korunan yerleşim yeri Allah yolunda hediye olarak cihat için onun yardımı ile tamam oldu. Allah’ın nimetlerinden verdiği uyanıklık ve doğru yolu gösterdiğinden şükürler olsun. Bu tarih Mükerrem Şevval ayının 854 yılında yazıldı”.

 

“Sultan İbrahim, the son of Mehmet who is the son of Karamanoğlu Allaaddin, built the castle. Mamure town and castle is a corner of the assistance for war.The protected area completed with the help of Allah,for jihad.Thanks Allah for blessing us and leads us to the right way.This date is written in the month of Mükerrem Şevval in 854 AD.” This tablet takes places a piece of a marble that is colour of ice. Mükerrem means “again and again”.

 

Bu yazıt duvar kemerinin altında altta dikdörtgen şeklinde büyük bir parça, üst orta kısmında ise kemerin eğimine uygun üstte buz rengi mermer bir parça şeklinde yer almıştır. Mükerrem kelimesi; defalarca anlamına gelmektedir. Şevval ayı da kamer(ay) takvimine göre 10. ay olup, ilk üç günü ramazan bayramına gelen aydır. Kitabeden biraz da şunu anlamamız gerekiyor. Bu kale defalarca Şevval ayında mamur(onarım) gördü. Burada mancınıklarla indirilen bir su üstü geçiş köprüsü olması gerektiği düşünülmektedir. Anacak bundan iz kalmamıştır.

 

The month of Şevval ,whose first three day comes up to Ramadan festival ,is the tenth month of lunar calendar. We need to understand from the tablet: This castle restored again and again in the month of Şevval. It is thought that it must be a crossing bridge which was destroyed by catapults.But three is no sign from the bridge.

 

 

Dış kale kısmında kalenin çeşmesi, depo, sarnıç ve bazı yapı kalıntıları yer almaktadır. Bu yapı kalıntılarının erzak veya alışveriş yapılan dükkânlar olduğu değerlendirilmektedir.

 

At the part of outer castle, there are the castle’s fountain, storage, cistern and some ruins.
 

 

Kale duvarlarındaki mazgallar ve gözetleme kulesindeki dışa doğru açılan pencereler içe geniş, kale dışına doğru daralan bir yapıdadır. Savaşçıların eski zamanlarda ok ve mızrak kullanıldığı düşünülürse içerden atış kolay, ama içerden dışarıya doğru okunu atabilen savaşçıyı vurmak da o derce zordur.

 

At the part of outer castle, there are the castle’s fountain, storage, cistern and some ruins. It is commented that the ruins may be used as a shop or storage of the shop.The drains of the castle walls and the windows opening to the outside of observation tower is form of extending to inside and tightening to the outside of the castle. When thinking that warriors used arrows and spears formerly,it is easy to throw them from inside but it is difficult to shoot a warrior who can throw his arrow from inside to the outside.

 

Mamure kalesinin ilk ne zaman yapılmış olduğuna dair bilgiler çok net olamamakla birlikte, milattan sonra 3. ve 4. yüzyıllarda Roma tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Ancak antik çağlardan beri var olduğu sanılmaktadır. 1988 yılında Anamur Müzesi Müdürlüğünce yaptırılan 1988 yılı içindeki kazılarda Milattan sonra 3. ve 4. yüzyıllara ait. "Ryg Monai" adlı, döneminde fazla etkili olmayan Geç Roma kentine ait tabanlarına mozaik döşenmiş olan yapı kalıntıları ortaya çıkmıştır.

 

It is not clear when the castle was built but it is thought that the castle was built in the third and forth century A.D. by the Roman Empire. But it is also assumed that it has been existed since the ancient times. In 1988, as a result of the excavations by Anamur Museum Management it surfaces some mosaic ruins that belongs to the Roman Empire in the third and forth century A.D. called “Ryg Monai”.

 

 

Kaleden Anamurium antik kentinin dış koruyucu kalesi olarak da söz edilmektedir. Fed edilmesine kadar bir haçlı kalesi olduğu biliniyor. Göksu nehrinden geçerken boğulan Frederich Barbaarossa’nın kale inşaatı sırasında alınıp kale inşaatında kullanılmış olan bir taşta bu kişinin arması varmış. Bu iddiayı bir Alman Tarih araştırmacısı ortaya atmış olmakla birlikte ispatlanamamıştır.

 

It is also mentioned that the castle was a protector castle of Anamurium Ancient City. The castle is known as The Cruseder Castle until it was conquered. It is claimed that a ribbon of Frederrich Barbaraarossa who drowned in the river of Göksu when crossing was used in a stone during the construction of the castle. This was claimed by a German Historian but can’t be proved.
 

Kalede Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1960’lı yılında onarım yaptırılmıştır. Anamur mamure Kalesinin yapılış tekniği Alanya Kalesi gibidir. Mazgal delikleri, siperleri ve korunma yerleri dantel gibi kale duvarlarına işlenmiştir. Kalenin inşaatında ve onarımlarında Horasan harcı kullanılmıştır. Kapılarda ve bazı köşe yapıları ile pencerelerde kesme taşlar kullanılmıştır. Camide olduğu gibi bazı yerlerin yapımında ve onarımında da pişirme tuğlalar kullanılmıştır.

 

It is restored by Directorate of Waqfs in 1960’s. The techniques of construction of Anamur Mamure Castle is the similar to Alanya Castle. The holes of drains, bulwarks and protection areas was built diligently. It is used Horasan Mortar made of brick dust and lime in the construction and restoration. It is used ashlars in the doors, some corner buildings and windows. It is used fired bricks the construction and restoration of some buildings as in the mosques.
 

 

Kale içinde bulunan birçok bölümün galerilerle birbirine bağlandığı görülür. Üst katlara ve kale burçları ile mazgallara merdivenlerle ulaşılmaktadır. Bazı bölümlerde özellikle açıkta olan yerlerde merdivenler yıkılmıştır.

 

It is seen that many parts of the castle connected with tunnels to the each other. It is arrived by stairs to upstairs, drains and bastions. Some stairs, especially the ones outside collapsed.
 

Kalenin suya olan ihtiyacı ana giriş kapısının kuzeydoğusundaki burcun yanından suyolu ile sağlanmaktadır. Kale kuşatıldığında veya tehlike anlarında ise su ihtiyacı kale içindeki sarnıçlardan sağlanmıştır.

 

The castle’s need of water was provided with canals where is near the bastions- northeast of main entrance. When the castle was enveloped or at the time of danger, the need of water provided with cisterns inside of the castle.
 

Kale içinde Hüseyin Gazi’ye ait bir türbe bulunduğu söyleniyorsa da henüz bu bilgi somutlaştırılamamıştır.

 

It is said that there is tomb that belongs to Hüseyin Gazi but it can’t be confirmed.
 

Kale bugün itibari ile önüne yaptırılan giriş kontrol bölümü ve park alanı ile ziyaretçilere açık tutulmaktadır.

 

Now the castle is open to the visitors with its entrance control department and parking area.(*)

 

 Translated By - Türkçesi                 
MUHARREM&GAMZE ERGİN - Çınar ARIKAN         
  
English Teacher - Araştırmacı Yazar  

 

* * * * * * * * *

 

(*) Sitemizde yayımlanan İngilizce çevirilerin tümü TELİF HAKKINA tabidir. İzinsiz alınması, kopyalanması ve her türlü yayımı yasaktır.

                                                                            www.anamurunsesi.com    

 
   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]